FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७९-८० Wednesday, November 9, 2022 - 10:22 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. १.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. २.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ३.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ४.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ५.pdf
दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ५ ७६/७७ Tuesday, April 28, 2020 - 15:01 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता- दलित.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालवालिका सुरक्षा भत्ता-दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ४ ७६/७७ Tuesday, April 28, 2020 - 12:00 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon एकल महिला भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालवालिका सुरक्षा भत्ता-दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. २ ७६/७७ Monday, April 27, 2020 - 16:26 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon एकल महिला भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता-दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. १ ७६/७७ Monday, April 27, 2020 - 16:23 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता- दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
दोस्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण वडा नं. ३ ७६/७७ Monday, April 27, 2020 - 12:28 PDF icon अतिअशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon एकल महीला भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (अन्य).pdf, PDF icon जेष्ठनागरिक भत्ता (दलित).pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता (दलित).pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
वडा नं. ५ को पहीलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Monday, December 30, 2019 - 15:30 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक दलित.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता(अन्य).pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता- दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
वडा नं. ४ को पहीलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Monday, December 30, 2019 - 15:27 PDF icon अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon एकल महीला भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग भत्ता.pdf, PDF icon बालपोषण अनुदान भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता - दलित.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
वडा नं. ३ को पहीलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Monday, December 30, 2019 - 15:25 PDF icon senior citizinship allowance other.pdf, PDF icon severely disabled grant .pdf, PDF icon single women allowance.pdf, PDF icon widow allowance.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक दलित.pdf, PDF icon बालवालिका सुरक्षा भत्ता दलित.pdf, PDF icon वालपोषण अनुदान भत्ता.pdf
वडा नं. २ को पहीलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७६/७७ Monday, December 30, 2019 - 15:23 PDF icon child nutration Grant.pdf, PDF icon child protectiom-dalit.pdf, PDF icon fully disabled grant.pdf, PDF icon senior citizinship allowance.pdf, PDF icon senior citizinship.pdf, PDF icon severely disabled grant.pdf, PDF icon widow allowance.pdf

Pages