FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
जनता आधारभूत विद्यालय भित्रीखोला 700030016 वडा नं.२ २०५६/०४/०४ आधारभूत सरकारी मिन बहादुर कलेल ९८६५७५७३०८ khkalelbadikedar@gmail.com
जनता माध्यामिक विद्यालय सडेखान 700030003 वडा नं.२ २०५६/०६/२५ माध्यामिक सरकारी जंग बहादुर नामजाली ९८४९६६१६५० jungnamjali@gmail.com
मस्टा आधारभूत विद्यालय चैनपुर 700030010 वडा नं.१ २०५५/०१/१३ आधारभूत सरकारी पदम बहादुर वडैला ९८६३३०२९६२ padambadaila@gmail.com
जनप्रिय आधारभूत विद्यालय मुडा 700030008 वडा नं.१ २०६०/०४/१० आधारभूत सरकारी तुलशी देवी कार्की ९८४८४७६४९० tulasikarki@gmail.com
मालिका आधारभूत विद्यालय पातल 700030012 वडा नं.१ २०५६/०१/०१ आधारभूत सरकारी देव बहादुर पातली ९८६८७३९०८९ patalideb89@gmail.com
महन्यालेश्वर आधारभूत विद्यालय अलाडी 700030005 वडा नं.१ २०४२/१०/०५ आधारभूत सरकारी बिष्नु बोहरा ९८६८४७०७७० diamondbohara362@gmail.com
डुणा आधारभूत विद्यालय कडवानी 700030007 वडा नं.१ २०५४/१०/०८ आधारभूत सरकारी केशब बोहरा ९८४८४१८६८७ kbohara2055@gmail.com
आदर्श आधारभूत विद्यालय वी.पी.नगर 700030006 वडा नं.१ २००२/०१/०१ आधारभूत सरकारी दल बहादुर बोहरा ९८४८६३२५९८ dalbdrbohara3@gmail.com
बिष्णु माध्यामिक विद्यालय मुलेचौर 0233356645 वडा नं.३ २०४५/१२/०२ माध्यामिक सरकारी पुरन कुडमाल 9848631242 vishnumav2045@gmail.com
बिरेन्द्र माध्यामिक विद्यालय घाङल 700110006 वडा नं.३ २०३२/०९/०२ माध्यामिक सरकारी जयराम चौधरी 9848455529 birendrahss32@gmail.com

Pages