FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम EMIS Code ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको तह विद्यालयको प्रकार प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल
बिष्णु माध्यामिक विद्यालय बरालगाउँ 700360007 वडा नं.४ २०२१/०१/१२ माध्यामिक सरकारी चक्रधर जोशी ९८६५६९०११० vishnumavi2021@gmail.com

Pages